הסבר
נוסח התקנה

*בנוסף להנחיות שפורטו,יש לצפות בתוכניות ובהנחיות המרחביות של הוועדה המקומית בטרם הקמת
מבנה בפטור מהיתר.